ಪ್ರದರ್ಶನ

2018 ಶಾಂಘೈ ಪ್ರದರ್ಶನ

2018 ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

2018 ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ಶಾಂಘೈ ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ಭಾರತ ಪ್ರದರ್ಶನ

2020 ಶಾಂಘೈ ಪ್ರದರ್ಶನ